എനിക്ക് യാതൊരു പകർപ്പവകാശവുമില്ലാത്ത
എവിടെയോ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്ത
എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ച കഥകൾ.